Skip to main content

Obična kockavica (Fritillaria meleagris L.) privlačna je biljka koja zbog svoje ljepote predstavlja pravi ukras proljetnih livada. Raste na vlažnim livadama, rjeđe na svijetlim, otvorenim i vlažnim šikarama i šumama Europe i zapadne Azije.

Rasprostranjena je na području središnje, sjeverne i sjeveroistočne Hrvatske, uz nekoliko izoliranih nalazišta s područja Velebita. U Požeškoj kotlini nalazimo je na vlažnim livadnim staništima uz Orljavu kod Bučja i Dragovaca, uz Londžu kod Čaglina te kod Gaja i Brezina na lipičkom području što su tek ostaci nekada puno većeg područja rasprostranjenosti ove ugrožene i osjetljive biljke.

Kockavica je strogo zaštićena vrsta temeljem Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama te je kao osjetljiva vrsta uvrštena u Crvenu knjigu vaskularne flore. Razlozi ugroženosti kockavice na području Požeško-slavonske županije jesu melioracija (isušivanje poplavnih ravnica za dobivanje novih površina za zemljoradnju), preoravanje, sukcesija vegetacije, branje, onečišćenje vodotoka i vlažnih područja kemijskim sredstvima te uništavanje staništa od krtica i divljih svinja.

SNAKE'S HEAD FRITILLARY

Fritillaria meleagris L. is an attractive plant that, due to its beauty, is a real decoration of spring meadows. It grows in moist meadows, less often in bright, open and moist shrubs and forests of Europe and western Asia.

It is widespread in the area of central, northern and northeastern Croatia, with several isolated sites from the Velebit area. In the Požega valley, it is found in moist meadow habitats along Orljava near Bučje and Dragovac, near Londža near Čaglin and near Gaj and Brezin in the Lipik area, which are just the remains of a once much larger area of distribution of this endangered and sensitive plant.

Snake's head fritillary is a strictly protected species under the Nature Protection Act and the Ordinance on strictly protected species and is listed as a sensitive species in the Red Book of Vascular Flora. The reasons for the endangerment of gambling in the Požega-Slavonia County are land reclamation (drainage of floodplains to obtain new areas for agriculture), plowing, succession of vegetation, harvesting, pollution of watercourses and wetlands with chemicals and destruction of habitats by moles and wild boars.