Skip to main content

ĐERAM - DJEDINA RIJEKA

Djedina Rijeka 34350 Čaglin, Hrvatska

Đeram (potiče od turcizma ‘’germek’’) je naprava za vađenje vode korištenjem poluge, sastavni dio seoskih bunara. Sastoji se od dugačke pokretne grede na visokom stupu, kojoj je na jednom kraju uteg (kamen), a na drugome konopac s posudom za zahvaćanje vode. Uz đeram dolazi zdenac (bunar) tj. iskopana duboka i podgrađena jama u koju se hvata ili skuplja podzemna voda.

U seoskim područjima jama je iznutra ograđena kamenom ili opekom, a nadzemni je dio (grlo), prema lokalnim graditeljskim značajkama, u obliku kocke, prizme ili valjka, izveden od gredica, kamena, opeke, betona, pa i šupljega debla. Bunari su većinom na dvorištima pojedinačnih kućanstava, ali mogu biti i zajednički za zaselak ili selo; tada su i uobičajena mjesta okupljanja. Javni gradski i samostanski bunari često su bogato umjetnički oblikovani.

ĐERAM U VELIKOM BILAĆU

ĐERAM U SOVSKOM DOLU

ĐERAM - DJEDINA RIJEKA

Djedina Rijeka 34350 Čaglin, Croatia

Đeram (derived from the Turkism "germek") is a device for extracting water using a lever, an integral part of rural wells. It consists of a long movable beam on a high pillar, with a weight (stone) at one end and a rope with a vessel for catching water at the other. Along the ravine comes a well, ie a deep and fortified pit dug into which groundwater is captured or collected.

In rural areas, the pit is fenced inside with stone or brick, and the above-ground part (throat), according to local architectural features, in the form of a cube, prism or roller, made of beams, stone, brick, concrete and even a hollow trunk. Wells are mostly in the yards of individual households, but can also be common to a hamlet or village; then they are also common gathering places. Public city and monastery wells are often richly artistically designed.

ĐERAM IN VELIKI BILAĆ

ĐERAM IN SOVSKI DOL